Quake.cz - czech quake fan site
 
Trailers: id Software, Killat0n
Start: Basics, Weapons
Tune it: Config Generator
Master it: Hud Generator
Platform: QL PRISM


 Co je Quake Live?
 Představení QL v Grunex.tv
 Chci zkusit QL


archiv
 
Join Us On Facebook!!

TDM PICKUP

Quake 4 guide by Hawr1x

Quake 3 ULTIMATE! guide by X|cht

Jak hrát Q2 ONLINE? by kkubass

QuakeWorld guide for newbies by JohnNy_cz

ezQuake modern Quakeworld client

nQuake QuakeWorld balíček

BREAKDOWN HQ

Quake Defrag Calendar 2007 by TopB

Encyklopedie Dooma a Quake by Pavel Trnčák

www.quakechannel.cz

http://quake2.gamepark.cz

MAXELL's HOMEq4.news  q4.news  q3.news  q2.news  qw.news
 19.03.2013 Interview With Cooke
Tak se nám trochu představ.
Tell us about yourself

Well, my name is Alexander, I was born in Moscow and lived in England for several years. Now Ia m back in Russia. I am 31 years old, got my own business, house, car and Quake Live as my favourite hobbie :)

Jmenuji se Alexander, narodil jsem se v Moskvě a několik let žil v Anglii. Nyní jsem zpátky v Rusku. Je mi 31 let, podnikám, mám dům, auto a Quake Live jako nejoblíbenější koníček :)

Jaká to je změna nevěnovat se jenom hraní, ale taky pořádat turnaje atd ?
How does it feel to organize tournaments etc. instead of just playing them?

I cannot win any more, so it iss better to make something usefull for other guys, who love the game.

Již nedokážu vyhrávat, tak se raději snažím udělat něco užitečného pro ostatní, kteří tuto hru tak milují.

Jak ses dostal ke Quake a jak dlouho jej hraješ?
How did you get to quake and for how long have you been playing?

I started to play id Software games since Doom 2, quit gaming back in 2005, I think, but two years ago my old friend Nico (the guy who is in charge of 125fps Duel League) got me back to Quake. And here I am.

Hry od id Software jsem začal hrát od Dooma 2, přestal hrát v roce 2005, aspoň myslím, ale před dvěma lety mě můj starý přítel Nico (Ten co je ve vedení 125fps Duel League) dotáhl zpět ke Quakovi. A tady jsem.

Jaký je tvůj největší úspěch v Quake ?
What is your biggest accomplishment in quake?

It is hard to say. For a long time I have been Russian QuakeWorld / Quake 2 champion as a player, worked as team forZe coach back in Quake 3 times, I made up 102 - Quake Live champion team. But I never won something like QuakeCon or Dreamhack myself, so what "biggest accomplishment " are we talking about? Damn, I am a loser!! :D

Těžko říct. Dlouhou dobu jsem byl ruským šampiónem ve hrách QuakeWorld a Quake 2, v časech Quaka 3 jsem coachoval team forze, založil jsem 102 – šampióny Quake Live. Ale nikdy jsem nevyhrál nic jako Quakecon nebo Dreamhack, takže o jakém “největším úspěchu” to vůbec mluvíme? Sakra jsem nicka!! :D

 

Jaké máš v Quake Live cíle ?
What are you aiming for in Quake Live?

I just love the game - everybody should have a hobbie, right? So I am trying to spend more time with my friends from Quake community. But I am not sure I really got any aim.

Prostě tu hru miluju – každý by měl mít nějaký koníček že? Tak se snažím trávit více času se svými přáteli z Quake komunity. Ale nejsem si jistý zdali nějaký cíl mám.

Jaké má klan 102 cíle?
What is clan 102 aiming for?

When I created 102 the main aim was to bring Russian quakers to LANs, show the world what Russians can do. Evil already won Dreamhack, so I guess everybody see what we can do ;) At the moment we are trying our best to find the way to go to QuakeCon 2013. It is much more expensive then Europian LANs, as you understand...

Když jsem založil 102, hlavní cíl byl přivézt ruské quakery na lanky, aby ukázali co rusové dokáží. Evil již dokázal vyhrát Dreamhack, tak hádám, že kazdý vidí co dokážeme ;) Momentálně se z největších sil snažíme zajistit si cestu na Quakecon 2013. Jak jistě chápete, je to o mnoho dražší než evropské lanky…

Jak vidíš Quake scénu ?
How do you see quake scene?

The scene is pretty much dead by now :( Mostly because it is hard to find somebody who wil donate as much money to Quake Live as they do to DotA2 or League of Legends. I believe the main reason is that Quake is actually very hard game for new players - that is why young people prefer to play something easier. Let is be more realistic: we will never get as much people as stupid MOBA do. But let is try to do at least something and stop just sitting on our arses saying "I do not care, I do not care".

V tuto chvíli je scéna víceméně mrtvá :( Převážně proto, že je těžké najít někoho, kdo by do Quake Live dal tolik peněz co do Dota2 nebo League of Legends. Myslím že hlavní důvod je, že Quake velmi těžká hra pro nové hráče – a proto mladí lidé radějí upřednostňují hraní něčeho jednoduššího. Buďme realističtější: nikdy neseženeme tolik hráčů jako má hloupá MOBA. Ale pojďme se pokusit udělat alespoň něco a přestaňme se jen valet na prdelích říkajíc “mě to nezajímá, mě to nezajímá”.


Co by si řekl na Evropskou scénu Quakelive ?
What can you say about european Quakelive scene?

Basicaly the same. But there are couple of things I can say about Europe especially. First of all, I really like to see some new - well, at least new for me - names in top list. Like Sev3n, for example. And it is a real plessure for me to see that guys like coolleR or strenx cannot really quit Quake ;) And of course it is great that guys like czm, PURRI or draven still manage to find some time to go to LAN and see all the Quake-band.

V podstatě to samé. Ale je zde pár věcí, které o Evropě mohu říct. Za prvé, opravdu rád vidím nějaká nová – alespoň pro mě nová – jména na předních příčkách. Jako například Sev3n. A je pro mě opravdu potěšující vidět, že lidi jako je coolleR nebo strenx nedokáží skončit s quakem ;) A samozřejmě je skvělé, že lidi jako czm, PURRI nebo draven si i nadále dokáží udělat čas na cestu na LAN vidět celou quakebandu.

Co říkáš na CZ quake hráče a překvapily tě nějaký?
What do you think about czech quake players?

I do not know much about your scene. But still it is a pitty that krysa does not play anymore - he was a real star. You do have plenty of good players, but not as good as him... Other thing I would like to do is to thank you personaly for making those small but still nice TDM tourneys! Oh, and last, but not the least: flatecek, you fucking alcoholic, stay as cool as you are! Respect! :)

O vaší scéně toho moc nevím. Ale i tak je škoda, že krysa již nehraje – byla to opravdová hvězda. Máte spoustu dobrých hráčů, ale ne tak dobré jako on… Další věc kterou bych rád udělal je poděkovat ti osobně za pořádání těchto malých, ale presto krásných TDM turnajů! Oh a v neposlední řadě: flatecku, ty zkurvenej alkoholiku, zůstaň tak v pohodě jak jsi! Respekt! :)

 

Jak se ti daří a co děláš v soukromém životě ?
How are you and what do you do in personal life?

I already said everything in the first answer :)

Všechno jsem již řekl v první otázce :)

Any last words?

Do not forget that "cooke kills Quake" ©roychez  :D

Nezapomeтte ћe „cooke zabнjн Quaka“ ©roychez  :D

Za sebe chci poděkovat Cokkemu za pomoc v mém tdm cup a za ochotu spolupracovat se všemi Hráči quakelive scény.

As for myself i would like to thank you for your help in my tdm cup and for your willingness to cooperate with all of the quake scene players

- Karby

Autor: 
Text: 


gSTRUCTOR 17:41 @ 20/03/13
Thats the spirit, like if you really love the game do something for it!
 
wision 16:59 @ 20/03/13
cooke o/
 
Jajamin 10:47 @ 19/03/13
:)
 

  Quake.cz komunita na Discor  Quake kalbage 2014  Quake Live - Memorial 3  Praha - TDM LAN   QUAKECON 2013  Když je ta středa  Rozhovor s Tykem
last comments
  Trnávka 2k8 - Reportage - P  Euro Open Cup - Teams  Quake.cz komunita na Discor  Quake 3 Guide - komunita a   Záviděníhodná návštěva id S
 
 
 
 
 
back to news

Czech Quake powered by InterneXt